BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 21.11.2016| Okunma Sayısı: 1358

BASINA VE KAMUOYUNA

 

         17 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na bir kısım AKP Milletvekillerince 438 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmeleri sırasında Cinsel İstismar suçunun faillerine dolaylı af getirecek nitelikte bir önerge sunulmuştur.

         Önerge “Cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda CMK 231. Maddesindeki koşullara bakılmaksızın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine, zamanaşımı süresi içinde evliliğin failin kusuruyla sona ermesi halinde hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın infazının ertelenmesi durumunda suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir.”şeklinde düzenleme içermektedir.

          Türkiye’de cinsel istismar suçlarının hızla arttığı bir ortamda Pozantı Cezaevinde, Karaman’da, İzmir’de, geçen haftalarda Gerger’de çocuklara yönelik gerçekleşen cinsel istismar olayları hafızalardayken, toplumsal vicdanları kanatan bu tür olayların yaşandığı bir ortamda yazılı şekilde önergenin meclis gündemine gelmiş olması kaygı vericidir. 

         Önerge ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye, Anayasanın 41. Maddesine, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yürürlükteki mevzuata aykırı yapılacak yasal değişiklik cinsel istismar suçuna meşruluk sağlayacak bunun yanında aşağıdaki sorunları beraberinde getirecektir.

         -Çocukların istismarcılarıyla evlendirilmesi, mevcut çocuk evliliklerinin artmasına neden olacaktır,

         -İşledikleri fiil nedeniyle cezaevindeki ve halen yargılamaları devam eden binlerce cinsel istismar suçunun faillerinin fiilen ve hukuken affedilmesi sonucunu doğuracaktır.

         -Çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları için eğitim artık bir hayal olacaktır.

         -Çocuk istismarı ve çocuk evlilikleriyle toplumsal düzeyde verilen mücadele zaafa uğrayacaktır.

         -Cezadan kurtulmak adına maddi menfaat karşılığında anlaşmalı boşanmaların yolu açılacaktır.

         -Evlenme yaşının yeniden düşürülmesine berdel ve başlık parasıyla çocukların evlilik adı altında satılmasına yol açacaktır.

         -Çocuk istismarının kanun yoluyla normalleştirilmesi, affedilmesi hukuki ve ahlaki anlamda ülkemizi içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.

         Adıyaman Barosu olarak; birtakım dini referanslarla, siyasi kaygılarla yapılmak istenen yasa değişikliğini kaygıyla karşılıyoruz. Hukuksal hiçbir dayanağı bulunmayan, çocuğun üstün yararını korumayan, ahlaki yozlaşmaya sebebiyet verecek, çocuklara yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddetin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak önergenin meclis gündeminden geri çektirilmesini talep ediyoruz. 

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                        ADIYAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

 
 
 

          

24.06.2018
AV. MUSTAFA KÖROĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.