BARO STAJ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 15.02.2019| Okunma Sayısı: 4648

ADIYAMAN BAROSU STAJ EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

                                       AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1-Bu yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 23. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 24. Maddesi gereğince oluşturulan “Staj Eğitim Komisyonunun” çalışmalarının amaca uygun ve verimli bir biçimde yapılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

Avukatlık stajıyla, hukuk bilgilerini bilimsel verilerden ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak somut olaylara uygulayabilen, yargılama süresince yargılama faaliyetine ve kararın oluşumuna etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan,  hukuksal, sanatsal ve eğitsel olanaklar sağlanarak bağımsız ve özgür avukatların yetişmesi amaçlanır.

Bu yönetmelik ile Adıyaman Barosu’nda staj yapan stajyerlerin, yukarıdaki fıkrada belirtilen ilkeler doğrultusunda stajları süresince alacakları eğitimden eşit şekilde yararlanmaları, stajyerler arasında uygulama birliğinin sağlanması, komisyonca alınacak kararların kapsamının belirlenmesi, alınacak kararlarda temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır.

Yönetmelik yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

STAJ

MADDE 2-Avukatlık stajı, Avukatlık Kanunu ve TBB Staj Yönetmeliği hükümlerine  uygun olarak başvuruda bulunan ve stajyer listesinde kaydı kesinleşen  adayın Adıyaman Barosu staj kayıt defterine kayıt tarihi itibariyle başlar.

         Stajyer Avukat, mahkemelerde, adalet daireleri ve avukat yanındaki stajı süresince Avukatlık Kanunu, TBB Staj Yönetmeliği ve bu iç yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

         MADDE 3-Stajyerler;

9 ve 14. Maddelerde belirtilen seminerler ve çalışmalara katılımın dışında Baro Staj Eğitim Komisyonu veya baro bünyesinde oluşturulan diğer komisyonlar  ve Baro tarafından düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferansların organizasyonunda görev almaya ve tüm faaliyetlere,

         Baro yönetim kurulu, çalışma komisyonları ya da eğitim kurulu tarafından yapılacak araştırma, ziyaret, anket vs. çalışmalarına,

Yönetim kurulunca görevlendirildiğinde baronun diğer komisyon çalışmalarına,

        

Ayrıca staj eğitim komisyonunca öngörülecek diğer eğitim, seminer ve programlara katılmakla yükümlüdürler.

STAJ EĞİTİM KOMİSYONU

MADDE 4-Staj eğitim komisyonu, gönüllü en az üç  avukattan oluşur. Komisyon üyeleri Baro Yönetim Kurulunca hakkında devam eden ya da sonuçlanmış disiplin soruşturması bulunmayan avukatlar arasından seçilir. Avukat sayısının arttırılması duruma göre yönetim kurulunun vereceği kararla olur. Görev süresi iki  yıldır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir. Staj eğitim komisyonu, çalışmalarından dolayı baro yönetim kuruluna karşı sorumludur.

         MADDE 6-Staj Eğitim Komisyonu, ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman  seçer.

Komisyon gerekli gördüğünde, stajyerlerden oluşan  bir veya birden fazla çalışma grubu oluşturabilir. Çalışma konularını komisyon belirler. Komisyon toplantılarına stajyer temsilcilerinin ya da oluşturulan çalışma grubu başkanlarının veya üyelerinin katılımı istenebilir. Toplantı gün ve saati kurul yazmanı tarafından her türlü iletişim  aracı kullanılarak üyelere duyurulur.

                            STAJ EĞİTİM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE 7-Komisyon;

Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek, uygulamasını denetlemek,

Stajyer avukatların yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurullarına uygun staj yapıp yapmadığını denetlemek,

Komisyonun ve stajyerlerin amacına uygun çalışmasını sağlamak üzere her türlü etkinliği gerçekleştirmek,  yazılı , görsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek, yayın yapmak,

Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi için bir avukatın yanında bulundurabileceği stajyer sayısını kısıtlamak dahil, gerekli her türlü önlemi almak, gerektiğinde ve talep halinde stajyeri staj yapabileceği bir avukata ya da hukuk bürosuna yönlendirmek,

Stajyerlerin eğitim programlarına ve derslere devam listelerini ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi saklamak ve staj eğitimine katılımını denetlemek,

Staj eğitim belgesi ya da stajın uzatılması konularında yönetim kuruluna rapor sunmak, bilgi vermek,

Staj eğitimi için gerekli olan veya olması muhtemel bütçeyi hazırlamak, yönetim kuruluna sunmak,

Eğitimi yapılacak hukuk dallarını ve diğer eğitim konularını, eğitim verecek avukatları ve eğitmenleri belirlemek, atamak, görevden almak.

MADDE 8-Komisyon, olağan olarak ayda iki kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Komisyon başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülür ve yeniden oya sunulur. Yine eşitlik var ise başkanın oyu iki oy sayılır.

Toplantıda alınan kararlar, baro tarafından onaylanan karar defterine yazman tarafından yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler, istedikleri takdirde aykırılık kaydını kararın sonuna yazdırabilir.

         Komisyon eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar. Seminerler ve grupça yapılacak çalışmalara katılamayacak avukatın yerine görev yapacak avukatı başkan veya görevlendireceği üye belirler.

                            STAJ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

MADDE 9- Eğitim çalışmaları, seminerler, grup çalışması, grup pratiği, bireysel çalışma, mahkeme ve adalet dairesinde çalışma, büroda, resmi kurumlarda çalışma, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak gibi aşamaları içerir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı komisyon tarafından eğitim programının yapılması aşamasında belirlenir.

Seminerler:

Gruptaki tüm stajyerlerin katılmasıyla yapılan çalışmadır. Önceden belirtilen gün ve saatte yapılır. Çalışma sırasında seminere katılan stajyerler katılım listesine imza atarlar.

 Komisyonca uygun görülen konu bir veya birkaç eğitmen tarafından bir plan dahilinde stajyerlere sunulur. Gerek seminerler ve gerekse grup çalışmalarında stajyerlerce imzalanan katılım listelerinin doğruluğu staj eğitimi veren avukat ya da eğitmence saptanarak altı imzalanır ve saklanmak üzere baro yönetim sekreterliğine teslim edilir. Stajyerin devam süresi bu katılım listeleri vasıtasıyla denetlenir.

MADDE 10- Eğitim veren kurul üyesi veya eğitmen geçerli bir özrü nedeniyle görevlendirildiği gün ve saatte eğitim veremeyeceğini en az bir iş günü önce staj komisyonuna ve baro vasıtasıyla stajyer avukatlara bildirir. Eğitim veren komisyon üyesi veya eğitmen, var ise eğitim ile ilgili yazılı metin ve kaynak, diğer belge ve bilgileri, stajyerlere dağıtılmasını sağlamak amacıyla eğitim tarihinden en az bir hafta önce staj komisyonuna tevdi eder.

MADDE 11-Staj komisyonu, verilecek eğitimin uygulamaya yönelik olmasına, stajyerlerin dava dosyası hazırlama ve duruşmalarda dikkat edilmesi gereken konuların işlenmesi gibi hususlara özen gösterir.

MADDE 12-Eğitim dönemi her yıl 15 Kasım günü başlar, 30 Mayıs günü sona erer. Staj komisyonu gereksinim ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir. Eğitim döneminin başlangıç, sona erme ve ara tatil süreleri staj komisyonu tarafından belirlenir.

         MADDE 13-Her aday, staj süresi içinde staj döneminden önce duyurulan sayıda ders almak zorundadır. Staj eğitimi Avukatlık Kanunu’nda belirtilen haller dışında kesintisiz yapılır. Staj dönemi içinde bir başka barodan nakil yoluyla Adıyaman Barosu’na kaydolan stajyerlere uygulanacak kurallar staj komisyonunca belirlenir. Nakil olduğu baroda  katıldığı staj eğitim programı dikkate alınarak alınması gereken eğitim belirlenir.

Madde 14- Bir yıl süreyle avukat stajyerlerine uygulanacak eğitim programı üç ana bölümden oluşur.

BİRİNCİ BÖLÜM  :Avukatlık hukuku ve meslek kuralları,

İKİNCİ BÖLÜM   :Adli ve yönetsel yargılama hukuku kuralları,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM         :Genel Hukuk Kurallarının somut olaylara uygulanışıdır.

Ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler, araştırma ve inceleme amaçlı ziyaretler baroca yapılan etkinlikler de programın bütünü içinde dikkate alınır.

Bir eğitim döneminde en az 60 saat staj eğitimi verilir. Bu eğitimin 10 saati Avukatlık Hukuku, Meslek ilke ve kuralları ile ilgili olmak zorundadır.

Stajyerin, bir eğitim döneminde mazeretsiz olarak katılmadığı ders saati toplam ders saatinin % 10’unu geçemez.

Belirtilen diğer katılımı zorunlu derslerin toplamı, staj dönemi başlamadan önce staj komisyonu tarafından tespit edilerek stajyerlere duyurulur.

MADDE 15-Her stajyer, seçeceği bölümle ilgili komisyon üyesi veya görevlendireceği avukat gözetiminde bir tez hazırlamak, bu tezi staj bitiminden bir ay önce staj komisyonuna tevdi etmek zorundadır.

 MADDE 16-Staj komisyonu, yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren adaya bir katılım belgesi verir. Bu belge baro yönetim kurulunca verilecek, staj bitim belgesine dayanak oluşturur.

         Baro yönetim kurulu, stajyerin staj katılım belgesini almadan staj bitim belgesi vermemeye özen gösterir.

MADDE 17-Adıyaman Barosu levhasına kayıtlı avukatlar diledikleri takdirde staj eğitim programına katılabilirler. Bu konudaki her türlü takdir yetkisi staj komisyonuna aittir.

                   STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ

Değerlendirme

MADDE 18-Staj komisyonu tarafından, stajyer hakkında rapor düzenlenmeden önce değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeden önce gerek görüldüğü takdirde stajyerle görüşülür.

Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu, görev ve sorumluluk anlayışı gibi konularda alt çalışma gruplarında olumsuz görüş bildirilmesi halinde bu durum komisyonun ilk toplantısında görüşülmek üzere görüşme tutanağına işlenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanır.

Staj Sonrası Kurul Raporu

MADDE 19-Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağın stajyerlerin staj eğitimini arzulanan biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde dosya Yönetim Kurulu'na sunulur.

 Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de öneren komisyon görüşünü içeren staj raporu Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komisyon, uzatma süresini belirlerken stajyerin devam etmediği çalışmaları göz önünde bulundurur. Bir yıllık staj döneminde staj komisyonunca kabul edilmiş mazerete dayalı olmayan iki seminer çalışmasına katılmayan stajyer avukat, üçüncü kez seminere katılmaması halinde iki toplantının dışındaki katılmadığı her toplu çalışma için 4 hafta üç grup çalışmasına katılmayan stajyer avukatın bunu aşan her devamsızlığı için katılmadığı haftalar da dahil edilerek her grup çalışması için bir hafta olmak üzere stajın uzatılması önerisinde bulunulur.

Stajın uzatılmasına Baro Yönetim Kurulu karar verir. Staj uzatım süresi her halde bir aydan az olamaz.

         Stajın Uzaması Halinde Stajın Yapılışı

MADDE 20- Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, stajyer avukat eğitim çalışmalarına aynen devam eder. Uzatım süresinin bitiminde, gözetmence verilen ek rapor ile birlikte yeniden görüşmeye alınır. Bu aşamadan sonraki işlemler için Yönetmeliğin  21, 23. Maddeleri aynen uygulanır.

MADDE 21- Staj komisyonu, Baro Yönetim Kurulu'na, altı aylık adliye stajı ile avukat nezdindeki ikinci altı aylık stajını başarı ile tamamlamış ve staj eğitimine katılım belgesi almaya hak kazanmış stajyerleri bildirir.

MADDE 22- Staj Komisyonu, adliye ve  yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporlarda veya staj katılım belgesinde yetersiz veya devamsız olduğu belirtilen stajyerin staj süresinin en çok altı aya kadar uzatılma önerisini Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

Başka Baro Stajyerlerinin Katılımı

MADDE 23- Stajını başka bir baroya kayıtlı olarak yapan ancak Baromuz staj eğitim programına katılmak isteyen stajyerler stajı düzenleyen genel hükümlerin uygun olmasının yanı sıra kayıtlı olduğu Baro tarafından yazı ile bildirilmesi şartı ile staj eğitimine katılabilir.

Bu şekilde katılan stajyerlere de eğitime ilişkin aynı kuralar uygulanır. Staj eğitimine katılma belgesinin bir örneği Barosuna gönderilir.

Yönergeler ve Benzeri Düzenlemeler

MADDE 24- Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere bu iç yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla komisyonca hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Baro Yönetiminin toplanacak ilk kurulunda onaya sunulur.

Yürürlük

MADDE 25- Yirmi beş maddeden oluşan bu iç Yönetmelik yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere staj eğitiminin aksamaması için Staj Eğitim Komisyonu Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak, Baro Yönetim Kurulunca 15.02.2019 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe konulmuştur.

Bu Yönetmelik ile ilgili uygulamaya ilişkin herhangi bir ihtilaf olması halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Staj Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

ADIYAMAN BAROSU STAJ YÖNETMELİĞİ 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

15.06.2024
AV. BİLAL DOĞAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.