KAMU AVUKATLARI BASIN BİLDİRİSİ

 

BASIN BİLDİRİSİ

 

BİZ KAMU AVUKATLARI, Devlet Personel Başkanlığının 2019 yılı verilerine göre toplam 4200 kamu avukatı ile Yüzbinlerce dosyada Genel Bütçeli Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici - Denetleyici Kurulları, Sosyal Güvenlik Kurumların ve Mahalli İdareleri temsil etmekteyiz.

 

KAMU AVUKATLARI, İdarenin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması için çalışmakta, CUMHURİYET SAVCILARI GİBİ KAMU GÜCÜNÜ TEMSİL ETMEKTE ve

kamu adına görevleri yerine getirmekte, kamunun taraf olduğu tüm davalarda devleti savunup devlet yararını korumak için çalışmaktadırlar.

KAMU AVUKATLARI, aynı meslek grubu olan hakim –savcı –avukat meslek gruplarının ücretleri arasındaki dengenin yok edildiği 1982 yılından bu yana; özveri ile sürdürdükleri görevleri karşılığı olan ücretlerinin, yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret olmadığını, Anayasanın 55. Maddesi ile Devlete yüklenen “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alma” yükümlülüğü çerçevesinde ücretlerinin, KAMU AVUKATLIĞI mesleğine yaraşır hale getirilmesi gerektiğini, bunun bir Anayasal hak olduğunu, çözüm muhataplarına ileterek yaklaşık 29 Yıldır HAK ARAYIŞI MÜCADELESİ VERMEKTEDİRLER.

NE YAZIK Kİ BU HAKLI TALEP, BU GÜNE KADAR KARŞILIK BULMAMIŞ, KAMU AVUKATLIĞI, HAK ETMİŞ OLDUĞU STATÜYE KAVUŞTURULMAMIŞ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA BİR İYİLEŞTİRME YAPILMAMIŞTIR.

 

AYNI MESLEK GRUBUNDA OLAN HAKİM - SAVCI –KAMU AVUKATINA ÖDENEN     ÜCRETİN,     ANAYASANIN           55.MADDESİNDE VÜCUT BULAN “ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İŞE UYGUN ADALETLİ BİR ÜCRET ELDE ETMELERİ “ İLKESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI KARŞILAŞTIRMALARI İÇİN EKLİ TABLOYU KAMUOYUNUN TAKTİRLERİNE SUNUYORUZ.

 

 

 

 

 

EK GÖSTERGE

 

MAKAM

TAZMİNATI

TEMSİL

TAZMİNATI GÖSTERGESİ

ÖZEL HİZMET

TAZMİNATI

 

 

MAAŞ

1. DERECE OLAN HAKİM-SAVCI MAAŞI

 

 

7600

 

 

15.000

 

 

20.000

 

 

-

 

 

14.600 TL

1. DERECEDE OLAN AVUKAT MAŞI

 

3000

 

--

 

--

 

%135

 

5.490 TL

 

 

 

Ayrıca, Başbakanlık lağvedilirken, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Biriminde avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan bir kısım kamu avukatı da, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel düzenlemenin dışına çıkılarak 3600 Ek gösterge ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hukuk Müşaviri kadrosu ile görevlendirilmiştir. Bu yönüyle meslek grubu içinde de adaletsizlik yaratılmıştır.


Sigorta şirketlerinin, “KAMU AVUKATLARININ RİSKİ ÇOK YÜKSEK” gerekçesiyle, MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI yapmadığı KAMU AVUKATLARININ, halihazırda ön lisans mezunu bir teknik personel maaşından bile düşük bir maaş ve emeklilik hakkı karşılığında, DAHA FAZLA KAMUDA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ BEKLENEMEZ.

Bu nedenledir ki; göreve yeni başlayan kamu avukatları hakim/savcı/müfettiş kadrolarına, emeklilikleri yaklaşanlar ise noterliğe başvurup İdarelerinden ayrılmaktadırlar. Bu suretle kısa zaman, önce yaklaşık 1300 olan hazine avukatı sayısı, şu an için 800 ‘e düşmüştür. Aynı nedenle diğer kamu kurumlarında da kamu avukatı sayısı hızla azalmaktadır. Bu gidişatın durdurulmaması halinde; kamu adına yürütülen hukuk hizmetinin zaafa uğrayacağı ve kamu zararına neden olunacağı açıktır.

ARTIK KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARI SORUNU, KAMU AVUKATININ SORUNU OLMAKTAN ÇIKMIŞ; KAMU

 İDARELERİNİN SORUNU HALİNE GELMİŞTİR.

KAMU   AVUKATLARININ   MALİ   VE  ÖZLÜK   HAKLARINDA YAPILACAK

İYİLEŞTİRMELERİN DEVLETİMİZE BİR YÜK GETİRMEYECEĞİ AŞİKARDIR. A KSİ

 DÜŞÜNÜLSE DAHİ; KAMU AVUKATLARININ  TALEPLERİNİN ANAYASANIN

 1. MADDESİUYARINCA,BÜTÇEOLANAKLARININADALETLİ PAYLAŞTIRILMASIKAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİ

   GEREKMEKTEDİR.

  Bu nedenle BİZ KAMU AVUKATLARI, kronik hale gelmiş olan mesleki ve özlük sorunlarımızın çözüm önerilerini ve taleplerimizi çözüm muhataplarına duyurmak üzere, Ankara Barosunun ev sahipliğinde, Türkiye Barolar Birliği ve 35 BARO temsilcisi ile bir araya gelerek, kamumun hukuk hizmetinin devamlılığının sağlanması için alınması gereken önlemler ve talepler üzerinde mutabık kalınmıştır. Buna göre ;

   

  1. Kamuda çalışan avukatların bağlı bulunduğu bir üst örgütlenme biçiminin “ KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR YÜKSEK KURULU”nun hayata geçirilmesi gerekmektedir.

   

  1. Kamuda yürütülen hukuk hizmetlerinin, Hukuk Biriminde çalışan kadrolu avukatlar eliyle yürütülmesi, halihazırda 399 Sayılı KHK ve 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan avukatların

   kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Zira; Kamunun taraf olduğu davaların hizmet alımı yolu ile serbest avukatlarca yürütülmesi uygulaması daha önce denenmiş, sakıncaları görülerek 1943 yılında 4353 Sayılı Devlet Davalarının Takibi Usullerine İlişkin Kanun getirilerek bu yanlıştan dönülmüştür. 2011 yılında yürürlüğe giren 659 Sayılı KHK ile 4353 Sayılı Yasa tümüyle yürürlükten kaldırılmış; hukuk hizmetinin hizmet alımı yoluyla

   karşılanmasının önü açılmıştır. Gelinen bu noktada, eski yanlışların tekrarlanmasından vazgeçilerek hukuk hizmetinin kadrolu avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir.

   

  1. Kamu Avukatlığı Kariyer Meslek Sınıfı olarak kabul edilmelidir.

   

  1. Anayasanın 55. maddesi gereği ve “Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi “ gereği ;

-- 4800 Ek Gösterge,

-- 2000 Makam Tazminatı ve emsale uygun Temsil Tazminatı


-- %200 Özel Hizmet Tazminatı verilmek suretiyle Avukatlık Mesleğinin onuruna yaraşır bir Ücrete kavuşturulmalıdır.

 1. Mali haklarda yapılan iyileştirmelerin maaşa doğrudan yansıması temin edilerek emekli kamu avukatlarının mağduriyetleri önlenmelidir.

   

 2. Hukuk Fakültesi Mezunu olup da hakim/savcılık mesleğine 8. Dereceden başlatılan meslek grubu gibi göreve 8. Dereceden başlatılmalıdır.
 3. Mesleki Sorumluluk sigortası yapılmalıdır.(İdarece primi ödenmek suretiyle)
 4. Vekalet Ücreti limiti tümüyle kaldırılmalı, Vekalet ücretinin, bütçe geliri olarak , kaydedilmesinden vazgeçilmelidir.
 5. Barolara kayıt olma zorunluluğu getirilmesi ve her türlü kayıt /üyelik aidatının İdarece ödenmesi gerekmektedir.
 6. Hukuk birimlerinin bağlı bulunduğu hiyerarşik amir hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve Avukatlık Kanunu’na uygun olacak şekilde kanunla açıkça düzenlenmelidir. Hukuk birimlerinde görev yapan İdari Amirlerin ve bu birimleri denetleyen denetim personelinin hukuk fakültesi mezunlarından atanması gerekmektedir.
 7. Kamuda çalışan avukatlara, Avukatlık Kanunu ile belirlenmiş olan görev tanımlarının dışında olan kurul üyeliği vs gibi idari işlemler ve denetim hizmetlerinin gördürülmemesi, yaptırılan hizmetlerin ise mali karşılığının verilmesi gerekmektedir.
 8. Arabuluculuk Kanunu ile İdarelere getirilen mükellefiyetlerin, ücretsiz olarak

  ve istekleri dışında kamu avukatına gördürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.

 9. Son zamanlarda , farklı kurumlarda çalışan kamu avukatlarını kanunda, çalışanın muvafakatı arandığı halde , ilgiliye sorulmadan re’sen Mülki Amirin kararıyla çalıştığı kurumdan farklı bir kuruma “Geçici Görev” ile görevlendirilmektedir. Avukatın yaptığı işin niteliği gereği ve kanunda açıkça muvafakat koşulu arandığından, bu kanunsuz uygulamadan vazgeçilmeli, keyfi uygulamanın önüne geçilmesi için 375 Sayılı KHK’nin Ek Madde 25/1 uyarınca muaf tutulan Hakim ve Savcılar gibi Kamu Avukatının da muaf tutulması gerekmektedir.

   

 10. “Eşit işe Eşit Ücret” dengesinin kurulabilmesi için her İdare Yönünden dosya sayısına göre norm kadro belirlenmesi , bu suretle bir İdarede, 40-30 dosyaya bir avukat bakarken, diğer idarede 700 -800 dosyaya bir avukat tarafından bakılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Bu taleplerimizden Mali ve Özlük haklarımızda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklif tasarısı ekli olup; 15.03.2019 tarihinde Ankara Barosunda yapılan toplantı sonucu aşağıda imzası bulunan Baro Temsilcilerinin ortak kararı ile kamuoyuna ve ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.

 

 

 

ADANA BAROSU

 

ADIYAMAN BAROSU

İSTANBUL BAROSU

 

KAHRAMANMARAŞ BAROSU


AFYON BAROSU

ANTALYA BAROSU

ANKARA BAROSU

AYDIN BAROSU

BİNGÖL BAROSU

BURDUR BAROSU

ÇORUM BAROSU

DİYARBAKIR BAROSU

DÜZCE BAROSU

EDİRNE BAROSU

ERZİNCAN BAROSU

ESKİŞEHİR BAROSU

GAZİANTEP BAROSU

HATAY BAROSU

IĞDIR BAROSU

ISPARTA BAROSU

KARABÜK BAROSU

KARAMAN BAROSU

KASTANOMU BAROSU

KONYA BAROSU

MALATYA BAROSU

MANİSA BAROSU

MUĞLA BAROSU

ORDU BAROSU

SAKARYA BAROSU

SİİRT BAROSU

ŞIRNAK BAROSU

TRABZON BAROSU

VAN BAROSU

YOZGAT BAROSU

ZONGULDAK BAROSU